1.เราอาจเก็บและรักษาข้อมูล/ฐานข้อมูลส่วนตัว (“ข้อมูลส่วนตัว”) เกี่ยวกับคุณหรือใครก็ตามที่คุณเตรียมข้อมูลให้เรา (“บุคคลที่สาม”) นั่นคือ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณหรือบุคคลที่สาม รวมเข้าไปโดยไม่มีข้อจำกัด ชื่อเต็ม เบอร์โทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์และที่อยู่อีเมล รายละเอียดการติดต่ออื่น รายละเอียดการระบุตัวตน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคุณที่ยังไม่กล่าวมานี้ ในการให้บริการแก่คุณและ/หรือบุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่นที่คุณรู้จัก ที่กำลังค้นหา ที่เราได้รับจากคุณผ่านเว็บไซต์ การสมัครสมาชิก ศูนย์บริการลูกค้า เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางการเผยแพร่ใดๆ คุณแสดงและรับประกันว่า คุณได้ให้อนุญาตแก่เราและบุคคลที่สาม หรือให้สิทธิเพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา และเพื่อมองเห็นหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคคลที่สาม คุณยินยอมจ่ายค่าชดเชยแก่เรา ในกรณีที่เราได้รับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดของข้อมูลที่คุณให้ไว้

2.เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งกรณีดังต่อไปนี้ หรือสำหรับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อวัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามอื่นด้วย กับผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับเราด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าคุณชี้ให้เห็นแล้วว่า คุณไม่ต้องการให้เราเปิดเผยแก่บุคคลที่สามเหล่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการโฆษณา และภายใต้กฎหมายที่ต้องการและบังคับใช้หรือให้ไว้ในความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ

* หากมีการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎระเบียบข้อบังคับตามที่ได้ระบุมาในเบื้องต้น และทำให้เกิดความเสียหายขึ้นข้าพเจ้าขอยอมรับในผลของการกระทำนั้น ๆ โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์