1. การตกลงยินยอม

ก่อนที่ท่านจะตกลงสมัครเป็นผู้ใช้บริการในเว็บไซต์นี้ หรือใช้งานเว็บไซต์ในสถานะทั่วไปโดยไม่สมัครสมาชิก ท่านจำเป็นต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขทุกประการตามข้อตกลงนี้ และตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ทั้งนี้ ในการที่ท่านได้เข้ามาใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏตามข้างล่างนี้และตามลิงค์ต่างๆ ที่บริษัทได้แสดงไว้ และรวมถึงท่านได้ยินยอมผูกพันตนตามเงื่อนไขที่อาจจะได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงในอนาคต และหมายความรวมไปถึงว่าท่านเข้าใจและเห็นชอบกับข้อตกลงดังกล่าวด้วย และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการแก้ไขหรือปรับปรุงเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงและแก้ไขแล้วด้วย

หากท่านได้อ่านข้อตกลงนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทแล้วไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ นั้น ขอให้ท่านหยุดใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที

2. วัตถุประสงค์ของการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์นี้สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ข่าวสาร ความรู้ทั่วไป และการประชาสัมพันธ์

3. การใช้งานเว็บไซต์

ในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องไม่

4. การใช้งานไม่ถูกต้อง

บริษัทและทีมงานได้พยายามร่วมกันอย่างสูงสุดที่จะทำให้เว็บไซต์นี้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ ดังนั้นหากบริษัทพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนข้อตกลงหรือนโยบายใดๆ ที่บริษัทประกาศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการย้าย ลบข้อมูล หรือกระทำการใดๆ เพื่อหยุดการกระทำดังกล่าว รวมถึงการเพิกถอนหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแก่ผู้ที่กระทำการดังกล่าว ที่บริษัทเห็นว่าเป็นการทำให้เว็บไซต์เกิดความเสียหาย

ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นปัญหา ข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำที่เป็นการผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวท่านหรือบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ โปรดแจ้งมายังบริษัทได้โดยผ่าน E-mail : [email protected]

5. การลงประกาศอสังหาริมทรัพย์

“ผู้ใช้งาน” 1 บุคคลหรือ 1 สถานประกอบการ สามารถสมัครสมาชิกได้ 1 บัญชีสมาชิกเท่านั้น โดย “ผู้ใช้งาน” ผู้ถือบัญชีสมาชิกจะมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดในทุกการดำเนินการภายใต้บัญชีสมาชิกนั้นๆ

6. ข้อจำกัดและข้อสงวนสิทธิ์

ท่านตกลงและยอมรับข้อจำกัดและข้อสงวนสิทธิ์ของบริษัทดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ TheLivingInsight (www.TheLivingInsight.com) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางและแหล่งรวบรวมข้อมูล บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด บทความ และฝากซื้อ-ขาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูล หรือความคลาดเคลื่อนของข้อมูล รวมถึงจากการทำธุรกรรม การซื้อ-ขายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ความเห็นของผู้ใช้บริการ หรือการตั้งกระทู้ผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อต่างๆ เป็นต้น ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บางรายซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น

2. บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ขึ้นและนำเสนอต่อท่านตามข้อมูลที่ถูกหามาได้และมีอยู่จริง และแม้ว่าบริษัทจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่กับส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ แต่บริษัทไม่ขอรับรองและไม่รับประกันใดๆ ถึงแม้ว่าจะได้มีการระบุ หมายความถึงหรือบัญญัติไว้ก็ตาม ในที่นี้รวมถึงความถูกต้อง แม่นยำ ความสมบูรณ์ ความเหมาะสม และการปราศจากข้อผิดพลาดของ

ความปลอดภัยของสิทธิในการเข้าใช้ในเว็บไซต์นี้ และการไม่มีอยู่ของไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์ เทคโนโลยีหรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ที่อาจเป็นการขัดขวางการทำงาน หรือเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือสร้างความเสียหายในทางเทคนิคอื่นๆ

โดยข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นให้หมายความรวมถึงข้อมูลราคาและความพร้อมของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันอาจเกิดจากข้อมูล คำแถลง เนื้อหาสาระและส่วนประกอบดังกล่าว และรวมถึงบริษัทไม่มีภาระหน้าที่ที่จะแก้ไขความไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ความผิดพลาดบกพร่อง การยกเว้น หรือการพิมพ์ผิดพลาดใดๆ (ถ้ามี) ในข้อมูลที่บันทึกลงไปในเว็บไซต์นี้

3. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง

แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูล คำแถลง เนื้อหา สาระ หรือส่วนประกอบใดๆ ในเว็บไซต์นี้ให้ทันสมัยโดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

4. บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามอันอาจเกิดจากการใช้งานในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ แม้ว่าบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม ในที่นี้ให้รวมถึงความเสียหาย สูญหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการให้คำสั่งที่ผิดพลาด การสูญเสียกำไร การไม่ได้รับการลงทะเบียน หรือถูกขโมยโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ซึ่งเป็นผลและอยู่ภายใต้ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวข้องกับ

ความผิดพลาดของสายส่งข้อมูล หรือระบบ หรือการนำสู่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความเสียหายทางเทคนิคอื่นที่ถึงแม้ว่าบริษัท หรือพนักงานบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้แนะนำถึงความเป็นไปได้ หรือมีแนวโน้มของความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายนั้น

5. ในกรณีที่บริษัทไม่ได้บอกกล่าว หรือไม่ได้ใช้สิทธิในการบังคับหรือให้การผ่อนผันเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์บางประการตามข้อตกลงนี้หรือตามนโยบายที่บริษัทประกาศไว้ หรือมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะไม่ถือว่าการที่บริษัทไม่ใช้สิทธิ ไม่บังคับใช้หรือให้การผ่อนผันเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว หรือเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะมีผลต่อเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ข้ออื่นๆ ที่มีผลบังคับได้ และไม่ถือว่าบริษัทได้ตกลงสละสิทธิในการบังคับใช้เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวตลอดไป โดยบริษัทอาจบังคับใช้ได้ในภายหลัง และไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิในข้อตกลงหรือนโยบายหรือสิทธิใดๆ ที่บริษัทมีอยู่

6. เว็บไซต์ของเราอาจมีลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) เราไม่รับผิดชอบวิธีปฏิบัติส่วนตัว หรือเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์บุคคลที่สามต้องรับผิดขอบในการแจ้งข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นเอง

7. บริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอนหรือยกเลิกสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนในการเข้าถึงข้อมูลหรือเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์นี้ และลบหรือย้ายหรือกระทำการใดๆ เพื่อยุติการเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่อยู่ภายใต้รหัสผ่านส่วนตัวหรือสิทธิในการเข้าใช้ของท่าน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งที่บริษัทเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนข้อตกลงหรือนโยบายที่บริษัทกำหนดขึ้น หรืออาจเกิดจากความบกพร่องในการใช้สิทธิในการเข้าใช้ของท่าน

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

โดเมนเนม เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า Know How รูปภาพ การออกแบบ ฉลาก ป้ายชื่อ ภาพ เสียง ถ้อยคำต่างๆ ที่ใช้ รวมถึงสัญลักษณ์และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏในทุกๆ หน้าในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทที่บริษัทได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการนำไปใช้

ดังนั้นห้ามบุคคลใดๆ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน แก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้หรือกระทำการใดๆ อันเป็นลักษณะของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาต หรือกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ในกรณีที่บริษัทพบว่ามีผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และให้บุคคลนั้นได้รับการลงโทษตามกฎหมาย ในที่นี้ให้รวมถึงการเพิกถอนบัญชีที่สมัครไว้กับบริษัท

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อตกลงที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้และเว็บลิงค์ใดๆ ที่บริษัทได้กำหนดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการปฏิบัติและการตีความในเงื่อนไขใดๆ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยที่บังคับใช้อยู่ในเรื่องนั้นๆ

9. การยุติข้อพิพาท

ในกรณีที่เกิดกรณีข้อพิพาทใดๆ ระหว่างท่านและบริษัทที่เกิดจากข้อตกลง การใช้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทขอยืนยันว่าในการยุติข้อพิพาทดังกล่าวจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกต้อง โดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการยุติให้รวดเร็วที่สุด โดยในเบื้องต้นขอให้ท่านติดต่อบริษัทเพื่อขอยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อน แต่หากไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยการเจรจาโดยสุจริตหรือการไกล่เกลี่ยแล้ว ให้ยุติข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ

ข้อตกลงการใช้งานนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป